Milla

8 periaatetta verkkosivu­suunnitteluun

Verkkosivusuunnittelua tehdään aina tapauskohtaisesti kun suunnitellaan uniikkeja kokonaisuuksia, mutta tietyt periaatteet pätevät aina sivustosta riippumatta. Periaatteita voi jaotella visuaalisen suunnittelun tai käytettävyyden alle, mutta seuraavat kahdeksan periaatetta pätevät yleisesti projektista riippumatta.

Hierarkia on sivuston selkäranka

Sivuston hierarkia on yksi ensimmäisenä suunniteltavista asioista sivustolla. Hierarkia tarkoittaa sivustolla sisällön esittämisen järjestystä ja järjestämistä. Sisältöä järjestellään pääotsikoiden alle, mahdollisesti kahteen navigaatioon ja erilaisten määreiden alle. Hierarkia ja järjestely on välttämätöntä sivuston pohjalle ja loppukäyttäjälle, sillä se toimii sivuston selkärankana. Hierarkian perusteella pystytään tekemään myös päätöksiä teknisistä ratkaisuista ja toteutuksista loogisesti. Hierarkia voidaan määritellä joko tarpeen mukaan kevyin perustein tai siihen voidaan käyttää tarpeen vaatiessa runsaasti aikaa ja erilaisia työkaluja. Laajuuteen vaikuttaa pitkälti sisällön määrä ja esitettävän konseptin monisyisyys.

Navigointi, eli kuinka päästä paikasta A paikkaan B (ja paikkaan konversio)

Navigoinnin ilmeisin osa on tietenkin sivuston navigaatiot. Navigaatiota tärkeämpää on kuitenkin sivuston sisällä navigointi eli asiakkaan polku. Tässä vaiheessa suunnittelua on tärkeää tietää sivuston tavoitteet, eli minne haluamme loppukäyttäjää ohjata. Erilaisilla suunnittelun keinoilla saamme ohjattua kävijää haluttuun suuntaan ja mahdollistamme myös sen, että kävijä tietää missä kulkee.

Samankaltaisuus/tuttuus on suunnittelun kulmakivi

Asia, mihin jokainen meistä törmää joka päivä muotoiltuja palveluita käyttäessä, mukaan lukien verkkopalvelut. Kaikki meistä on tottunut kahvipaketin muotoon, liikennevalojen napin sijaintiin tai siihen, että miten päin sinulta kysytään kirjautuessa käyttäjätunnus ja salasana. Samankaltaisuus on erittäin tärkeää minkä tahansa palvelun suunnittelussa, niin myös verkossa. Kun suurimmassa osassa verkkosivustoja logo löytyy vasemmalta ylhäältä ja navigaatio yläreunasta, on ne syytä asettaa myös omalla sivustolla näille paikoille. Monesti tässä kohtaa haluttaisiin ’erottautua’ ja tehdä ’jotain repäisevää’, mutta jos käyttö vaatii loppukäyttäjältä aivopähkinän pureksimista, niin käyttäjä on ehtinyt siirtyä sillä aikaa jo kilpailevalle sivustolle.

Visuaalinen jatkuvuus

Aasinsiltana aikaisempaan kohtaan – jatkuvuus ja tuttuus on ehdotonta myös brändin sisällä. Visuaalisen ohjeiston avulla sivustosta rakennetaan jatkuva kokonaisuus brändin muiden elementtien kanssa. Näin varmistamme, että käyttökokemus säilyy loppukäyttäjällä mediasta riippumatta samanlaisena.

Basic SEO-palikat paikalleen

Vaikka sivuston rakentaminen ei varsinaista hakukoneoptimointia olekaan, niin sivustoa rakennettaessa huolehditaan silti SEO:n peruspalikoiden kuntoon laitosta. Sivuston URL:it pidetään loogisina, sivuille rakennetaan paikat tärkeille elementeille, kuten pääotsikolle, kuvat nimetään SEO-periaatteiden mukaan ja niin edelleen.

Nopeuden varmistaminen alusta asti

Sivuston nopeus vaikuttaa sekä SEM-menestykseen, mutta ennen kaikkea käyttäjäkokemukseen. Nopeuden optimoimiseksi voi sivustolla tehdä runsaastikin eri asioita, mutta jokaista sivustoa rakentaessa huomioidaan nopeuteen vaikuttavia tekijöitä. Sivustot pyritään rakentamaan mahdollisimman nopeaksi ruohonjuuritasolta asti, minkä takia esimerkiksi teemat, lisäosat ja muotoilujen sijoitukset huomioidaan jo alkuvaiheessa.

Kohderyhmä, jolle sivustoa rakennat

Kaikilla sivustoilla on oma kohderyhmänsä ja kaikilla kohderyhmillä omat tarpeensa. Kohderyhmän tarpeet tulee huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa, että lopullinen kokonaisuus palvelee ostavaa asiakasryhmää.

”Less is more”

Viimeisimpänä, muttei todellakaan vähäisimpänä pointtina – vähemmän on enemmän. Suunnitteluvaiheessa monesti kaikille osapuolille tulee paljon ideoita ja asioita, jotka olisi niin siistiä saada sisällytettyä sivustolle. Esimerkiksi video houkuttelisi ja animaatiot innostaisi, tai ensinäkymään haluttaisiin tuoda peruselementtien lisäksi myös lisäpalikoita. Totuus on kuitenkin se, että mitä selkeämpi design on ja mitä vähemmillä elementeillä se on toteutettu, niin sitä selkeämpää se tekee käyttökokemuksesta. Liian useat rinnakkaiset call to action-kehotukset tai visuaaliset ärsykkeet saavat loppukäyttäjän hämääntymään tavoitellulta polulta ja pahimmassa tapauksessa poistumaan ennen aikojaan.

HÄRKÄVINKKI

Verkkosivuprojektia aloittaessa, keskustele yhteistyökumppanin kanssa tärkeistä periaatteista ja prioriteeteista. Näin pääsette kaikki kärryille siitä, mitä toinen sivustolla arvostaa.

#3minread: Kolme syytä tehdä avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on tärkeä osa niin verkkosivuston sisältöä suunnitellessa kuin mainontaa aloittaessa. Tutkimuksella voidaan saavuttaa paljon hyödyllistä tietoa, mikä edistää palvelun tuottajan ja asiakkaan kohtaamista. Tavoitteena on optimoida sisältöä sekä mainontaa siten, että se tavoittaa toivottua kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Avainsanatutkimuksessa mitataan yritystoiminnalle keskeisten termien hakumääriä ja kilpailua, sekä selvitetään, millä avainsanoilla kohderyhmän tavoittaa parhaiten. Alla kolme napakkaa syytä, miksi tehdä avainsanatutkimus.

1. Kysynnän selvittäminen palvelulle tai tuotteelle (hakukoneissa)

Yksinkertaisesti selitettynä avainsanatutkimuksen avulla saadaan selville palvelun ja tuotteen kysyntää hakukoneissa. Tutkimuksen avulla saadaan heti osviittaa, mikäli jollekin palvelulle on runsas kysyntä. Vastavuoroisesti tutkimuksen avulla nähdään myös, jos jotain termiä tai palvelua ei haeta sellaisenaan juuri ollenkaan. Tämä ei tietysti kerro absoluuttista totuutta kysynnästä, koska joillain aloilla palveluiden etsiminen hakukoneista ei ole relevanttia, vaan asiakkaat osoittavat kysyntänsä muuten. Tulosten avulla markkinointistrategialle on hyvä kuitenkin luoda suuntaa, kun saadaan selville mahdollisuuksia digitaalisen mainonnan puolella.

2. Sivuston sisällöntuottajalle saadaan selville oikeat termit

Hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto kulkevat käsikkäin. Uudesta palvelusta kirjoittaessa, on hyvä optimoida sisältöä juuri niille termeille, millä kuluttajat todellisuudessa palvelua hakevat. Hakukoneoptimoinnissa on merkitystä, että mikä on juuri se eksakti termi, millä kohderyhmäsi palvelua etsii.
Avainsanatutkimuksella saat relevanttia tietoa siitä, mikä on se termi, millä asiakkaat tuotetta / palvelua etsivät. Kun on tietoa käytetyistä termeistä, on helpompaa tuottaa sisältöä vaikkapa kosmetologille – käyttääkkö enemmän termiä kosmetologi vai puhekielinen kosmari?

Jatkuvalla tai säännöllisellä avainsanatutkimuksella saadaan ideoita olemassa olevan sisällön optimoimiselle. Trendit ja termit muuttuvat, ja voi olla, että palvelun termejä ja löydettävyyttä on syytä tämän myötä parantaa. Säännöllisestä avainsanatutkimuksesta saa myös ideoita täysin uudenlaisen sisällön tuotolle. Hakutermien joukosta voi nousta esiin esimerkiksi palveluntarjoajalle itsestäänselviä termejä, joiden avaamisesta olisi hyötyä kohderyhmälle.

3. Maksetun hakukonemainonnan kohdentaminen oikein

Maksettu hakukonemainonta on pelkästään fiksua kohdistaa heti alussa oikeille termeille. Siinä missä avainsanatutkimuksen perusteella optimoidaan sisältöä orgaaniseen näkyvyyteen, saadaan myös vertailua avainsanojen pärjäämisestä maksetussa mainonnassa – hakumäärien lisäksi arvioidut kilpailumäärät, arvioidut klikkihinnat ja termien vertailu keskenään auttavat mainosbudjetin optimoimista tehokkaammin oikeille urille alusta asti.

 

HÄRKÄVINKKI

Ei ole vain yhtä tapaa tehdä avainsanatutkimus, ja tutkimuksen laajuus sekä sisältö riippuu tekijästä ja tavoitteista. Mikäli sinulla on tarve sinun palvelusi kysynnän kartoittamiselle, niin laita meille viestiä ja kerro tavoitteistasi.

Visuaalinen suunnittelu – miksi brändivärin valinta on tärkeä asia

Visuaalinen suunnittelu on kattotermi monenlaiselle suunnittelutyölle, mitä kuuluu suunnittelu- ja mainostoimistojen arkeen. Termillä voidaan tarkoittaa yksittäisten tuotteiden ulkoasun suunnittelua tai kokonaisten viestintäkonseptien ilmeiden suunnittelua. Juuri laajojen kokonaisuuksien takia emme puhu graafisesta suunnittelusta – visuaalinen suunnittelu sisältää muutakin kuin yksittäisiä painomateriaaleja tai tuotteita. Suunnittelun tavoitteena on kehittää yritykselle omaa tunnistettavaa identiteettiä ja persoonaa, sellaista joka heijastaa yrityksen toimintaa ja erottaa sen edukseen muista. Käytännössä visuaalisella suunnittelulla kuitenkin tarkoitetaan lähes kaiken yrityksestä ulospäin näkyvän suunnittelua.

Sinulla on viesti, jonka ulkonäön me suunnittelemme

Visuaalinen suunnittelu alkaa aina yrityksen ja brändin ytimestä. Ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää kohdeyritystä ja sen ydintä, koska visuaalisen ilmeen tärkein tehtävä on luoda ulkonäkö sille pääviestille ja niille arvoille, mille yritys on rakennettu ja minkä pohjalta se toimii. Ulkonäön tulee luoda mielikuvia katsojan ajatuksissa ja mielikuviin vaikutetaan kaikilla visuaalisen suunnittelun kulmakivillä. Yrityksen selkeimpänä kulmakivenä toimii logo. Muita kulmakiviä ovat muun muassa käytettävät brändivärit, typografia, spesiaalit elementit (kuten ikonit) sekä kuvamaailma.

Visuaalisten kulmakivien suunnittelu vaatii työkalujen hallitsemisen lisäksi osaamista mm. väriopista ja -psykologiasta, muotokielestä ja typografiasta. Esimerkiksi ennen brändivärien valintaa suunnittelija on tehnyt selvitystyötä värien vaikutuksesta kohderyhmässä, värien merkityksestä kyseisellä toimialalla ja värien soveltuvuudesta tarvittaviin ympäristöihin (printti, mobiilisovellukset, verkkosivut jne.). Kuvia valitessaan suunnittelija taas huomioi pienetkin yksityiskohdat – katseen suunnan tai kuvissa olevien henkilöiden lukumäärän. Pienillä yksityiskohdilla ja taustatiedolla vaikutetaan ilmeen kokonaisuuteen. Yksityiskohtia valitessa suunnittelija myös pitää langat käsissä kokonaisuuden suhteen, valinnat tehdään aina niin, että ne tukevat keskenään toisia, eikä ilme ole ”all over the place”.

Brändin monet kosketuspinnat

Visuaaliseen suunnitteluun kuuluu keskeisesti se, että huomioidaan visuaalisen brändin muuntautumiskyky eri tarkoituksiin ja eri alustoille. Suunnittelija ottaa tarpeen vaatiessa huomioon niin bussipysäkin mainokset, käyntikortit kuin työpaidatkin. Tulokulma suunnitteluun voi vaihtua täysin riippuen siitä, että tapahtuuko pääasiallinen myynti verkkokaupassa vai liikkeessä. Visuaaliseen suunnitteluun kuuluu luonnollisesti myös ilmeen soveltaminen verkkosivuille. Verkkosivuilla visuaaliseen suunnitteluun tulee uusia ulottuvuuksia käytettävyyden tullessa mukaan prosessiin.

Miksi visuaalisella ilmeellä on niin paljon väliä?

Ihmisaivot on viritetty visuaalisuutta varten. Ihmisaivot prosessoivat kuvan jopa 13 millisekunnissa, ja on tutkittu, että 90 % aivoihin siirtyvästä tiedosta on visuaalisesta lähteestä. Visuaalisella suunnittelulla vaikutetaan tunteisiin, ja tunteilla vaikutetaan myyntiin. Visuaalisen suunnittelun avulla luotu visuaalinen ilme luo mielikuvia ja on brändin visuaalinen identiteetti. Mielikuvilla pyritään myynnin edistämiseen jarruttamisen sijaan, ja tässä ilmeellä on iso rooli.

Paljon nettisivut maksaa?

Otsikon kysymys on jokaiselle tällä alalla työskentelevälle kovin tuttu ja aina yhtä herkullinen mahdollisuus keskustelun aloittamiseen. Valitettavasti jo näin toisessa lauseessa voin todeta, että et löydä suoraa vastausta tästäkään blogikirjoituksesta, etkä myöskään puhelinsoitosta myyjillemme. Toivottavasti blogikirjoitus avaa kuitenkin syitä sille, miksi nettisivuista ei voi antaa hintaa heti kättelyssä ja mitä kaikkea hinnan taakse kätkeytyy.

Tavoitteiden kartoitus ja tarpeet – jokaisen projektin lähtökohta

Jokainen sivustoprojekti aloitetaan tavoitteiden ja tarpeiden kartoittamisella ja ne ovat jokaisessa projektissa sekä jokaisen asiakkaan kohdalla erilaiset. Nettisivut ovat myynnin työkalu, ja lähtökohtaisesti kaikki tavoittelevat lisää myyntiä, mutta reittejä myynnin lisäykseen on monta. Näissä reiteissä on paljon eroja, riippuen mm. kohderyhmästä ja toimialasta.

Tavoite sivustolle voi olla vaikkapa jotain seuraavista:
• Palveluiden tuominen esille ratkaisukeskeisesti ja selkeämmin kuin ennen
• Käyntikorttina toimiminen, ”olemassa oloa netissä”
• Erityisen helppo päivitettävyys ja muokattavuus, jotta uusi tieto saadaan aina nopeasti esille
• Tiedon levittäminen toisistaan poikkeaville kohderyhmille
• Ja niin edelleen.

Jotta sivusto voidaan suunnitella tavoitteiden mukaisesti, on välttämätöntä tietää määränpäästä. Tavoitteet vaikuttavat prosessiin ja prosessin laajuus hintaan. Kun tavoitteet on määritelty, voidaan aloittaa sivuston laajuuden kartoitus ja tämän myötä hinnan muodostus. Pysytkö vielä kärryillä? Hyvä, jatketaan seuraavaksi siihen, mistä se hinta nyt sitten muodostuu.

Suunnitteluvaihe vie työtunteja, mutta suunnittelematta jättäminen saattaa lopulta käydä kalliiksi

Sivuston suunnittelu koostuu monesta osasta, ja näistä suurimmat kokonaisuudet ovat palvelumuotoilu (UX) ja visuaalinen suunnittelu (UI). Palvelumuotoilua teemme yhdessä markkinointitutkimusten kanssa. Pyrimme tällä muotoilemaan sivuston rakenteen ja asiakaspolun niin, että sivusto on mahdollisimman helppokäyttöinen ja informatiivinen asiakkaalle sekä palvelee myös kysyntää ja markkinoita. Palvelun kannalta hyvin muotoiltu sivusto parantaa sivuston konversioita ja takaa asiakkaalle mieluisan käyttökokemuksen. Palvelumuotoilun keinoilla saadaan esimerkiksi suuret määrät tekstiä helposti luettavaksi ja kävijää saadaan ohjattua haluttuun suuntaan.

Visuaalinen suunnittelu tehdään palvelumuotoilun pohjalta ja sillä toteutetaan rakenteelle sellainen ulkoasu, että se on synkronoitu edellisen vaiheen suunnitelmien kanssa ja on linjassa yrityksen visuaalisen brändin kanssa. Visuaalisuudella on viestinnän nopeutuessa yhä enemmän merkitystä ja lähes jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu. Sitä, mitä kaikkea visuaalisen suunnittelun taakse kätkeytyy, käsitellään vielä tulevaisuudessa omassa postauksessaan.

Sinisellä Härällä edullisimmissa sivustoprojekteissa suunnittelu nivoutuu yhteen rakentamisen kanssa, eikä suunnittelusta tehdä erillisiä raportteja tai layouteja. Suunnittelu kuitenkin toteutetaan aina rakennuksen yhteydessä jossain määrin, ja vaikka erillistä vaihetta ei olisi toteutettukaan, on valinnat kuitenkin harkittuja. Tämä on ehkäpä helpoin tapa oikoa hinnassa, mutta siinä jää suunnittelun mahdollistama potentiaali hyödyntämättä.

Suunnitteluvaiheen täydellinen ohittaminen aiheuttaa monesti sen, että sivusto ei toimi siten kuin pitäisi eikä edesauta tavoitteisiin pääsyä. Huonoimmissa tapauksissa joudutaan aloittamaan uuden toimijan kanssa alusta asti ja tällöin työtunnit ja resurssit ovat valuneet hukkaan.

Sisältö edellä?

Sivuston sisällöt koostuvat pääasiassa tekstistä ja kuvamateriaalista. Suurimman osan ajasta tekstisisältö tulee valmiina tai puolivalmiina asiakkaalta, mutta monesti tekstisisällöt vaativat vähintään oikolukua. Oikoluvulla tai laajemmalla tekstien uudelleenkirjoituksella tähdätään siihen, että sivuston toimivuuden ja visuaalisuuden lisäksi myös tekstisisältö on myyvää ja tavoitteisiin ohjaavaa. Tekstisisältöä editoidaan aina vähintään niin, että otsikot valitaan mahdollisimman raflaaviksi ja toimintakehotukset ovat käyttäjää ohjailevia.

Kuvamateriaali saadaan sivustolle projektista riippuen joko hakemalla kuvapankeista (lue ilmaisista kuvapankeista täältä) tai ottamalla uudet kuvat yhteistyökumppanimme kanssa. Valitsemme pääasiassa käytettävät kuvat sivustolle aina itse, joka on osa visuaalisen suunnittelun prosessia.

Rakentaminen, eli se käytännön toteutus

Toki edellisten vaiheiden jälkeen kaikki pitää myös käytännössä rakentaa. Rakennus käsittää esimerkiksi sivujen luomista, palikoiden paikalleen asettamista, sisältöjen syöttämistä ja visuaalisten elementtien toteuttamista ja soveltamista. Julkaisujärjestelmään luodaan räätälöidysti paikkoja eri sisällöille ja erilaisia muutosmahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Rakennusvaiheessa tutkitaan ja etsitään parhaat tekniset ratkaisut toivottujen elementtien toteutukselle. Rakentaminen sisältää myös paljon soveltamista, suunnitelmien muutosta, testausta ja yllättäviä tilanteita – tämä on toteuttajan päässä aika lailla vakio. Suunnitelmiin tulee kuitenkin aina jotain muutoksia, koska puhutaan niin suurista kokonaisuuksista.

Yhteistyö ja henkilökohtainen palvelu

Rakennamme sivustot aina osittain yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteistyötä teemme esimerkiksi tekstisisältöjen kanssa, mutta myös totta kai kommenttikierrosten ja tapaamisten muodossa. Tapaamisia on projektista riippumatta vähintään kaksi, mutta tyypillisesti 3–6. Tapaamisissa esitellään suunnitteluvaiheen tuloksia, puolivalmista sivustoa tai käydään läpi vielä avausvalmis sivusto. Jokaiseen tapaamiseen sisältyy vahvasti asiakkaan kuunteleminen, muutostoiveiden puntarointi ja mahdollisesti muutosten toteutukseen vienti sekä projektinhallinta. Tämä kaikki henkilökohtainen palvelu vie meidän aikaamme ja resurssia, mutta haluamme tarjota aina mahdollisimman joustavaa, avointa ja henkilökohtaista palvelua.

Viimeistely ja testaus

Kun käsillä on lähes avausvalmis sivusto ja deadline alkaa häämöttää, aloitetaan viimeistely. Viimeistely vie sivuston koosta riippuen aikaa välillä melko runsaastikin, koska siihen kuuluu ihan jokaisen linkin, lomakkeen ja sivun läpikäynti. Kaikki toiminallisuudet testataan vielä kerran ja huolehditaan, että sivusto taipuu niin pienen kuin suuren puhelimen näytölle, tablettiin kuin jopa Internet Exploreriin. Mobiilikäytön koko ajan kasvaessa on sivuston kannalta elintärkeää, että sivusto on viimeistelty toimimaan myös sillä pienimmällä älypuhelimella. Kaikki tarkastetaan ja hiotaan vielä ennen avausta sopimaan jokaiseen laitteeseen ja selaimeen.

Mahdollisuus jatkokehitykseen

Kun sivusto on rakennettu kustomoidusti ja jatkokehitys huomioiden, on sivustoa helppo viedä tarpeen mukaan tulevaisuudessa seuraavalle tasolle. Itse sivustoprojektien jälkeen sivustoista on esimerkiksi tehty monikielisiä tai rakennettu verkkokauppa samaan yhteyteen. Kun jatkokehityksen mahdollisuus huomioidaan jo rakennusvaiheessa, on sen toteuttaminen ajallaan kustannustehokasta ja mahdollista, eikä koko sivustoa tarvitse siinä vaiheessa uusia.

Ammattilaisen tekemän sivusto sisältää laajoja kokonaisuuksia, joista hinta muodostuu. Hinnat lasketaan lähes aina toteuttajasta riippumatta kustomoidusti ja tämän takia otsikon kysymykseen on niin hankala vastata. Meillä Sinisellä Härällä sivustojen hinnat alkavat noin 3500 €:sta, mutta keskimäärin toteuttamiemme sivustojen hintalappu on jotain 5000–15000 €:n väliltä. Julkaisemme myöhemmin myös materiaalia siitä, että mitä vaihtoehtoja on, jos haussa on edullisemmat ratkaisut.

HÄRKÄVINKKI

Mikäli sinua kiinnostaa, mikä hintalappu sinun projektillesi tulisi, ota yhtettä Nicoon tai Mikkoon niin sovitaan aiheesta tapaaminen.

Nettisivut ovat ensimmäinen myyntikohtaaminen asiakkaalle

Kuten ensikohtaamisessa aina, on ensimmäisillä sekunneilla merkittävä vaikutus mielikuvien syntymiseen. Asiakkaan kohdatessa myyjän ensimmäistä kertaa, on myyjälle monesti itsestään selvää, että hyvät käytöstavat, siisti vaatetus ja toimivat puitteet vaikuttavat asiakkaan mielikuvaan yrityksestä. Nettisivut ovat digitaalisen markkinoinnin aikakautena monesti asiakkaan ensimmäinen kohtaaminen yritykseen. Miksi jättää siis panostamatta nettisivujen puitteisiin ja toimivuuteen, jos tiedetään niiden vaikuttavan asiakkaan mielikuvaan yrityksestä?

Asiakkaan tekemä yhteydenotto yritykseen on yleensä seurausta taustatyöstä, jota on tehty hakukoneissa, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kilpailijoita on todella helppo vertailla verkossa keskenään ja näin ollen ensimmäiset mielikuvat syntyvät alan toimijoista monesti verkossa. Nettisivujen ulkoasulla ja toimivuudella voi erottautua positiivisesti kilpailijoista ja saada asiakkaan itse harkitsemaan tarvetta ja ostopäätöstä sivujen perusteella, ennen varsinaista myyntitapahtumaa.

Minkälaiset nettisivut sitten on myyvät?

Se, miten toteuttaa hyvin myyvä sivusto, on kiinni monesta asiasta. Ensinnäkin makuja on monia ja se mikä tepsii toiseen ei välttämättä miellytä toista. Päteehän tämä sama asia myös kasvokkain myyntitapahtumissa – kohderyhmä täytyy tuntea ja tilanteeseen on sopeuduttava. Tämän takia on tärkeää myös verkossa tuntea kohderyhmä ja rakentaa nettisivut kohderyhmää ajatellen. Toisen yrityksessä kohderyhmälle merkittävin seikka voi olla mobiilikäyttö, kun taas toisella tärkeää on todella nopea latausaika. Kun nämä eri tekijät otetaan huomioon sivujen rakennusvaiheessa, saadaan tehtyä juuri oikeaa kohderyhmää palvelevat nettisivut.

Potentiaalisimmat keinot tehdä sivuista myyvät ovat kuitenkin kohderyhmästä riippumatta samankaltaisia ja suosittelemmekin, että ainakin seuraavat asiat kannattaa aina olla nettisivuilla kunnossa:

• Sivut, jotka toimivat. Navigointi ei ole piilossa, linkit erottuvat ja tekstiä on helppo lukea.
• Hyvin jäsennelty informaatio, joka ei lävähdä loppuasiakkaan silmille informaatiotulvana.
• Sivun skaalautuvuus eri laitteille. Keskimääräisesti jopa puolet sivun kävijöistä tulee sivustolle mobiililaitteella, joten jos sivu ei mobiilissa pelaa, on kävijän siirtyminen kilpailijan sivulle hyvin todennäköinen lopputulos.

Nettisivut ovat siis asiakkaan ensimmäinen myyntikohtaaminen, joten miksi jättäisit hyödyntämättä sen valtavan potentiaalin mikä liittyy ensikohtaamisessa syntyviin mielikuviin?

HÄRKÄVINKKI

Jos nettisivujen avaaminen tai uudistaminen on yrityksellesi ajankohtaista, älä epäröi ottaa yhteyttä.

4+4 vinkkiä ilmaisista kuvapankeista

Tämän hetken yksi suurimpia trendejä nettisivujen suunnittelussa on isot pääkuvat sivustojen etusivulla. On tutkittu, että ihmisen ensivaikutelma sivustosta syntyy 2,6 sekunnissa, joten pääkuvan käyttö on tärkeä osa yrityksen brändiviestintää. Aina kuvia ei kuitenkaan ole mahdollista itse sivulle järjestää, jolloin apuun tulee erilaiset kuvapankit. Kuvapankkeja on maksuttomia sekä maksullisia ja niitä löytyy erilaisilla hinnoitteluilla. Käytämme omassa työssämme paljon maksullisia kuvapankkeja (iStock, Shutterstock) sen takia, että hyvät kuvat ovat näistä usein nopeammin löydettävissä ja säästämme siinä aikaa. Maksuttomista kuvapankeista voi kuitenkin löytää todellisia helmiä, ja tässä parhaat tärpit maksuttomien kuvapankkien viidakkoon.

Pixabay

Kuvapankki, josta löytää paljon erilaisia kuvia sekä englannin-, että suomenkielisillä hakusanoilla. Kuvat ovat pääasiassa pikseleiltään suuria sekä hyvälaatuisia ja Pixabaysta löydät myös esim. vektorigrafiikkaa ja piirroskuvia. Käytännössä kuka tahansa voi ladata palveluun kuviaan, jotka tarkastetaan koneellisesti. Kaikki palvelun kuvat ovat vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa ilman lisämaksuja CC0-lisenssillä*. Palvelu tosin mainostaa hakunäkymässä myös Shutterstockin maksullisia kuvia, millä palvelun toimintaa rahoitetaan. Nämä monesti huokuttelevat osuvuudellaan sekä kuvanlaadullaan, mutta ovat tosiaan maksullisia.

Pexels

Pexels tarjoaa yli 30 000 laadukasta valokuvaa. Valokuvat ovat palveluntarjoajan omien sanojen mukaan valittu sivulle käsityönä ja huolella, ja se näkyykin kuvien tasossa. Pexelsistä löytyy kuvia monenlaisiin tunnelmiin ja värimaailmoihin. Kaikki sivuston kuvat ovat vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa ilman lisämaksuja CC0-lisenssillä*.

Picjumbo

Picjumbo tarjoaa laadukkaita valokuvia Pexelsin tyyliin, mutta palvelun kuvat ovat kaikki yhden kuvaajan kamerasta. Picjumbon erikoisuutena on maksuttomien kuvien lisäksi Premium-jäsenyys, jota palvelu ahkerasti mainostaa. Sivuston kuvat ovat käytettävissä ja muokattavissa vapaasti, mutta kuvien latauksen mahdollistaminen eli käytännössä edelleen jakaminen omalta sivulta tarkoituksen mukaisesti on kiellettyä.

Googlen kuvahaku

Maksuttomia kuvia miettiessä ei ehkä ensimmäiseksi tule mieleen etsiä kuvaa Googlesta, mutta Googlen kuvahaku on kuvapankeista monipuolisin. Eri lisenssien kirjo on myös valtava, mutta Googlen kuvahausta voi kuitenkin poimia kuvia myös ilmaiseksi, kun muistaa täpätä kuvahakua tehdessä seuraavan kohdan (tai oman käyttötarkoituksen mukaisesti):

Muita huomionarvoisia kuvapankkeja: Unsplash, SplitShire, kuviasuomesta.fi sekä Flickrin lisenssivapaat kuvat.

*Creative Commons Zero (CC0) lisenssi = Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa.

HÄRKÄVINKKI

Nettisivuja tehdessä voit itse etsiä sopivat kuvat edellä mainituista kuvapankeista, tai me voimme tehdä sen puolestasi, jolloin saat varmasti visuaalisesti brändiäsi tukevat kuvat kriittisille paikoille.